Menu

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury Gminy Mełgiew z siedzibą w Podzamczu Podzamcze 22, 21-007 Mełgiew, telefon: 533 603 599 email: kontakt@kulturamelgiew.pl.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – p. Jacek Siedlec. Kontakt do IOD e-mail: jacek.siedlec@op.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Administratorem w zakresie uzyskania informacji, odpowiedzi na pytanie w zakresie działalności Centrum Kultury, a także uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i/lub skorzystaniu z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z Administratorem w formie telefonicznej, e-mail lub nadesłanej korespondencji listownej (przesłanie danych).

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz administratora (np. w zakresie obsługi IT, audytowej), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7. Pani/Pana dane osobowe podane w korespondencji e-mail lub listownej będą przechowywane do czasu odwołania zgody na ich dalsze przetwarzanie w celu kontaktu z administratorem oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

9. Mają Państwo prawo do: ochrony Państwa danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

Mają też Państwo prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

11. W przypadku, gdy zostanie uznane niewłaściwe przetwarzanie Państwa danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.