Menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności i Polityka cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Centrum Kultury Gminy Mełgiew.

Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

I Polityka Prywatności

 • Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://kulturamelgiew.pl
Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
Administrator – Centrum Kultury Gminy Mełgiew jako instytucja prowadząca stronę oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 • Administrator, dane kontaktowe 

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Centrum Kultury Gminy Mełgiew, Podzamcze 22, 21-007 Mełgiew. Jakiekolwiek pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@kulturamelgiew.pl lub adres siedziby Administratora.

 • Zasady i cele przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów Centrum Kultury Gminy Mełgiew wprowadziło w swojej organizacji politykę ochrony danych i inne dokumenty, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO. Ośrodek pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych:

 • realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) np. zakup biletu na wydarzenie, zakup w sklepie internetowym;
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacja zdań wynikających z przepisów prawa;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w tym promocja działań kulturalnych oraz wychowawczych podejmowanych przez Ośrodek;
 • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane w formularzu kontaktowym zapytanie oraz przesyłania newsletter.

Ośrodek chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego lub do czasu wycofania zgody. 

 • Social Media

Centrum Kultury Gminy Mełgiew posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz na kanale YouTube. W związku z powyższym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile czy kanały ( m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest wykonywanie zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 2 Ustawy z dn. 25.10.1991r. o organizowaniu działalności kulturalnej) polegających na prowadzeniu działalności artystycznej, promocji kultury, edukacji dzieci i młodzieży.

II Polityka cookies

 • Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

 • Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Serwisy zewnętrzne

Administrator korzysta z oprogramowania firm zewnętrznych.

 • Google Analytics – służące do prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej
 • Google Search Console – służąca do monitorowania stanu witryny